วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยากำจัดยุงลาย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บง 1630 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง