วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - ห้วยลิงโตน(ช่วงคำไหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินห้วยถ้ำลอด บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินห้วยบ้าน(ช่วงนานายเปรม) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมลานดินหน้าป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์-ออนแฮนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง