วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาติดกล้องวงจรปิดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง