วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อเหรียญรางวัลและของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวนนวน 4 เส้น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2(ห้วยคำแฮด) - หนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2(วัดหนองแคน) - ห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง