วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมไอเย็น ขนาด 42 ลิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมเพดาน แบบ 3 ใบพัด จำนวน 7 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง