วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายอักษรพาสวูดพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 (กุดอีบาร์) - สายบ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบล
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง