วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามกีฬา(สนามดิน) ภายในหมู่บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังข้างวัดโนนสะอาด) บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังคุ้มหนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังภายในข้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน) บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน ม.7 - นาคำ(หลังวัดโนนสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน ม.2 - คำทิดดี(เรียบห้วยวังบง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน ม.8 (กุดเดื่อ) - ใต้สะพานนาจานร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง