วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2566
อาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น
26  ต.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ(แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง) หนองตาทิศโคตร บ้านนาทอง ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ ม.11 - ห้วยตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน ม.3 - ห้วยสีเสียด(คำขี้แก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ่อวัดบูรพาวราราม (แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านโคกตะแบง ม.5 - ข้างร่องคำป่าหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.12 - หนองนาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง