วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) 478-62-0073 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อผ้าเต็นท์ ขนาด 4 x 8 ม. จำนวน 5 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้าง รายงานขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง