วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง ม.6 - ห้วยเหม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนดิน สายบ้านดอนสวรรค์ ม.10 - หัวฝายแก้งจันทร์แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.12 - ดานขี้นาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านป่งโพน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคนประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง