วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถยก รถลาก(สไลด์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์(ติว RT NTและ O-NET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง