วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7808 มุกดาหาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน บง 576 มุกดาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 5083 มห จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง