วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ศพด.บ้านป่งโพนและศพด.บ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตำบลดงเย็นบ้านสวยเมืองสะอาด) จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 7 คิว ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านสามขัว และซ่อมคอสะพานบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) เติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้าโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตำบลดงเย็นบ้านสวยเมืองสะอาด) จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือโครงการพัฒนาห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง