วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
1  เม.ย. 2567
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด โคกขามเลียน หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
1  เม.ย. 2567
ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 กั้นลำห้วยตาหล่ม (ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลดงเย็น ฝายกว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 3.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
1  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 (กุดอีบาร์) - สายบ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดา
1  เม.ย. 2567
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนเมาายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง