วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการ ๕ ส พอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
อาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น