วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการค่ายธรรมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการ ๒ ภาษาพาเพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นบนโล่ง 2 ชั้นล่างบาน เปิด-ปิด ทึบ จำนวน 2 หลัง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 เข้าวัดสระนาทอง (ข้างศาลาการเปรียญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานการเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Frintronix เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง