วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง