วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) อ่างเก็บน้ำแก้งจันทร์แดง บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ข้างอ่างเก็บน้ำแก้งจันทร์แดง บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและคันทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโพนสวาง - นาหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและคันทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโพนสวาง - ห้วยเหม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยบังอี่(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น - บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกขามเลียน - ภูถ้ำธรรมมาศส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกขามเลียน - หัววัวดานอ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกขามเลียน - เหล่าหัวบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง