วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
อาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น
12  มิ.ย. 2566
อาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 - หนองขี้เห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 - คุ้มสวนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10(ข้างโรงเรียนบ้านสามขัว) - นาหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - เรียบทางหลวงชนบท 3016 มห. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านป่งโพน - ภูธาตุ บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 (ข้ามห้วยสีเสียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - ห้วยคำแฮด(ช่วงหลังโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสะขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง