วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวนนวน 4 เส้น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคมบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง1105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง