วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 (หน้าศาลาประชาคม) - คุ้มโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - เชื่อมซอยห้าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าศาลาประชาคมบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7(หน้าศาลาประชาคม) - หนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 (ทิศตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเเคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง