วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ปรอทวัดไข้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กบไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด 140 แอมป์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านไฟฟ้า ขนาด 800 w) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง