วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - หนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - ลานยางกลุ่มเกษตรกรยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - หลังหนองมันปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - นาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง