วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 6 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนผสมเสร็จ) จำนวน 4 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้เย็น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง