วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์โครงการวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง