วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - ลานยางกลุ่มเกษตรกรยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - หลังหนองมันปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - นาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - ใต้ฝายห้วยลิงโตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - หนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 -ปากตกห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2(วัดหนองแคน) - ห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง