วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 (กุดอีบาร์) - สายบ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบล
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 12 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ ทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บง 1630 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง