วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง ม.5 - หนองหูลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน ม.2 - ห้วยคำแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านคำบง ม.9(ร่องน้ำห้วยคำบง) - ห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านคำบง ม.9 - ข้ามทุ่งตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านสามขัว ม.4(นาตาวาด) - ดานขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านสามขัว ม.4(นาหม่อง) - น้ำส่าง(น้ำทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านสามขัว ม.4(หนองกกบก) - นาหม่อง(ห้วยยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อระบายน้ำ(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกตะแบง(ห้วยช้างมัน) - นานายทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - ข้างห้วยช้างมัน(ร่องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง