วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยบังอี่(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลาดยางสายบ้านดงเย็น - บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกขามเลียน - ภูถ้ำธรรมมาศส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกขามเลียน - หัววัวดานอ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกขามเลียน - เหล่าหัวบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - ดานขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - ฮองนาคำ(คำพนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ - ฮองสามขัว(นาบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านคำบง - ร่องน้ำห้วยคำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน - ข้ามทุ่งห้วยวังบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง