วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมปรับระดับขนาด 18 ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง