วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำเย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ( เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ( เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ( เครื่องเจียร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง