วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง