วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกขามเลียน ม.7 - คุ้มทางออกคำพนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.12 (ห้วยบ้าน) - นาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง ม.5 - ร่องน้ำภูอังคะฮาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน ม.2 (หนองไฮ) - ห้วยคำแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ผู้ช่วยนก) - นาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านดอนสวรรค์ ม.10 - หนองเซียงนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ๋อมแซมถนนดินสายบ้านดอนสวรรค์ ม.10 - หัวฝายแก้งจันทร์แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง