วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อเหรียญรางวัลและของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 80-7808 มุกดาหาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง 576 มุกดาหาร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง