วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฐมวัย(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง