วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านหนองแคน - ห้วยคำแฮด(ช่วงนานายหนุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ฮองห้วยช้างมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - หัวฮองคำป่าหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - เข้าหอปู่ตาบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบป่าช้าสาธารณประโยชน์(ด้านทิศเหนือ) บ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 8914 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการติเตั้งระบบ Wireless Fidelity โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง