วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ๒ ประตู ขนาด ๙ คิวบิกฟุต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - ฮองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - หัวห้วยมะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - นาห้วยช้างมัน(ช่วงห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง