วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเชื่อมท่อสูบน้ำเหล็กท่อแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 (ห้าแยก) - หนองมันปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาอาหารกลางวันปรจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง