วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์(ติว RT NTและ O-NET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง