วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-50-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-50-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน) ประจำรถกู้ชีพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางอเนกประสงค์ 9 ช่อง จำนวน 2 หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางอเนกประสงค์ 9 ช่อง จำนวน 3 หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟเมก้า ขนาด 75x180 ซม. จำนวน 4 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง