วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน
10  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กง - 9148 มห. จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง