วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายหนองแสง - แก้งจันแดง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - ศพด.บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางปั่น - คำพนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับโครงการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปรับปรุงหอประชุม และห้องโสตทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนีรย์ลูกเสือ-เนตรนารีสำรองสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (กู้ชีพ) ทะเบียน กง - 9148 มห จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถังอ๊อกซิเจน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง