วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 เข้าวัดสระนาทอง (ข้างศาลาการเปรียญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานการเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Frintronix เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานการเลือกตั้ง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง