วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโป่งโพน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒน์นาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระเช้า ทะเบียน 80-6061 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง