วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ประปา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธ์(ติว O-NET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง