วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง