วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสีส้ม ทะเบียน 80-4623 มห จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-50-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-50-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)กิจกรรมเ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแต่งชาติ(สปสช.)กิจกรรมเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)กิจกรรมเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 8872 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง