วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วันทำการ
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นโครงการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 7 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 6 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(กิกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องสุขา วัสดุ ครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง