วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9(หลังวัด) - ห้าแยกบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - กุดเดื่อ(สะพานนาจานร่วมใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - วัดป่าสิงห์คีรีวรรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12(ข้าง ร.ร.อนุบาลฯ) - นาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2(ทช.3009) - ป่าช้าสาธารณะบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - นานายบุญและห้วยคำแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง