วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อเทคโนโลยแลอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง