วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพ ทะเบียน กง 9148 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจการประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 478-56-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ครุภัณฑ์ 005-62-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง