วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างรายงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - หนองกระปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยวังบงทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - หนองข่า (ช่วงนานายยิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออลูมิเนียมท้องวีพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 5 ชั้น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง