วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเติมผงดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตีโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2.40x4.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส ประปาหมู่ที่ 13 บ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง