วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง ขาคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 (บริเวณห้วยบ้านโนนตาหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการต่อเติมหลังคาอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง