วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาด 75x150x75 ซม.จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยใหญ่ - คุ้มสวนยางบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ข้าง สภ.ดงเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 (เรียบถนน ทช.3016 มห.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง