วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
จ้างรายงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) ห้องกู้ชีพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิ.ย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง