วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
รายงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น
25  ก.พ. 2564
เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วันทำการ
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นโครงการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 7 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง