วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพ ทะเบียน กง 9148 มุกดาหาร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง