วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - ฮองสามขัว (ช่วงนานายเสริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามกีฬา(สนามดิน) ภายในหมู่บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังข้างวัดโนนสะอาด) บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังคุ้มหนองผือ) บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังภายในข้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน) บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน) บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง