วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 - หลังวัดโสภาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงกลางหมู่บ้าน) บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคำบง หมู่ที่ 9 (คุ้มหนองมันปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - ห้วยคำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - หน้าวัดป่ารุ่งโรจน์วนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ห้วยช้างมัน(ข้ามห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - หน้าวัดป่ารุ่งโรจน์วนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ห้วยช้างมัน(ข้ามห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง