วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์(รถกู้ชีพ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือน เมษายน2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง