วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โพนสวาง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการสำรวจภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนาจาน - ทางเชื่อมห้วยทราย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน (ช่วงโคกอีด่อน) - โพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาหนองแคน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านสามขัว - ปลายฮองสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง